http://www.letronik.pl/ http://www.fotokomorki.pl/
letronik@kki.pl

Siedziba:
ul. Białostocka 11 80
03-748 - Warszawa
kom.: 602 239 722

Zakład: Elektroniczny
Letronik
mgr inż. Leszek Łoboda

Zakład
ul. Mińska25 budynek 16
03-775 - Warszawa
tel.:22 670 42 76


Dwustrumieniowy system liczenia osób.
Instrukcja montażu i eksploatacji.

1. Przedmiot instrukcji.

Instrukcja dotyczy systemów liczenia osób opartych o czujniki dwustrumieniowe:

i liczniki impulsów:

W skład systemu wchodzi jeszcze jeden lub dwa zasilacze stabilizowane 12V/250mA

2. Opis systemu.

Licznik.

Sposoby liczenia.
Licznik wyposażony jest w zwory konfiguracyjne umożliwiające dopasowanie algorytmu liczenia do parametrów ruchu osób i do wymagań obsługi.
Parametry czasowe licznika można ustawić zworkami. Aby nastąpiło zliczenie strumień promieni musi być przerwany minimum przez 50ms. Po zliczeniu musi nastąpić stan pasywny przez okres nastawiany zworkami:
bez zworek 0,1sek.
zworka +0,1s: 0,2sek
zworka +0,2s: 0,3sek
zworki +0,1s i +0,2s; 0,4sek

Licznik może liczyć osoby wchodzące lub ilość osób w obiekcie (ilość osób które weszły minus ilość osób który wyszły: zworka"IN-OUT")

Strona 2


Licznik ma 2 algorytmy rozpoznawania wejścia osoby.
  1. Zliczenie następuje w momencie przecięcia drugiego strumienia podczerwieni. System sprawdza z której strony osoba wchodzi w wiązki czujnika. Nieistotne jest, w którym kierunku opuści wiązki. Osoba zostanie zliczona nawet jeżeli zawróci w świetle czujnika.
  2. Zliczenie następuje jeżeli osoba opuści wiązki czujnika i przejdzie na drugą stronę. Jeżeli wejdzie w wiązki i cofnie się, to nie zostanie zliczona. Algorytm ten jest trochę wolniejszy. (zworka "F-CH" zwarta)
Uwaga.
Gdy licznik liczy osoby wychodzące zamiast wchodzących to należy zamienić miejscami przewody na wejściach licznika ("SENS IN 1" I "SENS IN 2").

Sygnalizacja akustyczna wejścia osoby.
Wejście osoby może być sygnalizowane akustycznie. Osoby wychodzące nie powodują sygnału. ( zworka "BUZZ" zwarta - patrz konfiguracja licznika).

Sygnalizacja stanu czujnika.
Przerwanie pierwszego strumienia promieni powoduje zaświecenie kropki dziesiętnej za pozycją "tysiące" (trzecia od lewej) wyświetlacza, a przerwanie drugiego strumienia powoduje zaświecenie kropki dziesiętnej za pozycją "jednostki " (prawa) wyświetlacza.
Sygnalizacja awarii.
Przerwanie strumienia promieni na dłużej niż minutę traktowane jest jako sytuacja awaryjna i sygnalizowane przerywanym alarmem akustycznym. Usunięcie przeszkody lub uszkodzenia kasuje alarm.
Podtrzymanie wyniku.
Licznik posiada pamięć stanu w pamięci FLASH. Wynik zapisywany jest automatyczne do pamięci w chwili wykrycia awarii zasilania.
Zerowanie licznika.
Stacyjka umieszczona w liczniku impulsów zeruje stan licznika. W celu wyzerowania licznika kluczyk należy na chwilę ustawić w pozycji poziomej, a potem znowu w pozycji pionowej. Pozycja pozioma licznika sygnalizowana jest akustycznie.

Interfejs.

Czujnik.

Czujnik składa się z dwóch elementów - nadajnika i odbiornika. Nadajnik wyposażony jest w diodę świecącą sygnalizującą zasilanie nadajnika. W odbiorniku umieszczono 2 diody świecące sygnalizujące odbieranie promieniowania z nadajnika przez odpowiednie detektory odbiornika. Zasłanianie detektorów (umieszczonych w metalowych oprawkach) powinno powodować gaśnięcie odpowiednich diod świecących.

Strona 3


Zasilacz.

Standardowo w skład zestawu wchodzi jeden zasilacz. Zasilacz podłącza się do licznika, a następnie podaje się napięcie zasilające przewodami do odbiornika i nadajnika. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie przewodu między odbiornikiem i nadajnikiem. Jeżeli jest to utrudnione, a w pobliżu nadajnika znajduje się gniazdo sieciowe, to można zasilić nadajnik czujnika z drugiego zasilacza.

3. Parametry.

Napięcie zasilania: 10,4 -14,8V.
Pobór prądu: 180mA.
Pojemność licznika: 9999/999999
Gwarantowany zasięg:
Zalecana wysokość montażu: 1,15m
Maksymalna szybkość liczenia - ok. 250 osób/minutę

4. Sposób montażu.

4.1. Materiały potrzebne do montażu.

  1. Przewód teletechniczny trzy lub cztero-żyłowy min. 0,14kw.
  2. Przewód teletechniczny dwużyłowy min. 0,14kw.
  3. Kołki rozporowe D6

4.2. Montaż licznika impulsów.

Uwaga!. Wszelkie połączenia wykonywać przy wyłączonym zasilaczu.
Licznik zaleca się wieszać w miejscu ukrytym przed osobami postronnymi (wersję z interfejsem w pobliżu komputera)
Licznik rozkręcić, ostrożnie otworzyć (uwaga na przewód stacyjki!) i wykonać otwory do zawieszenia (pod śruby kołków) i do wyprowadzenia przewodów w dnie licznika wykorzystując przetłoczenia. Przykręcić dno do ściany. Wprowadzić przewody i połączyć zgodnie ze schematem.
Następnie podłączyć przewód stacyjki i skręcić obudowę licznika odpowiednimi wkrętami i zasłonić łby wkrętów zaślepkami.

Strona 4


4.3. Montaż bariery.

Wybór wersji bariery.
Należy dobrać wersję bariery o odpowiednim zasięgu, dobranym do szerokości przejścia.. Zarówno za mały, jak i za duży zasięg bariery może powodować zakłócenia w pracy sytemu.
Wybór lokalizacji bariery.
Bariera powinna znajdować się w takim miejscu, gdzie liczone osoby poruszają się w miarę z jednostajną prędkością, nie zatrzymują się i nie zawracają. Aby liczenie było dokładne, przejście musi być tak wąskie (ok 0,9m), aby osoby się nie mogły minąć, ani wchodzić obok siebie. Można stosować szersze przejścia , ale należy się liczyć z pogorszeniem dokładności liczenia.
Nadajnik i odbiorniki zaleca się wieszać na wysokości ok 1,15m. Powinny być umieszczone dokładnie na przeciw siebie, gdyż promienniki podczerwieni emitują wąską wiązkę promieniowania. Płaszczyzny czołowe nadajnika i odbiornika powinny być równoległe. Odbiornik powinien być tak umieszczony, aby nie padało na niego bezpośrednie światło słoneczne. Na światło sztuczne jest w znacznym stopniu odporny.
Montaż.
a) Wymierzyć rozstawienie i umieścić w ścianie kołki rozporowe;
b) Wyciąć w odpowiednim miejscu obudowy wycięcia na wypuszczenie przewodów;
c) Przykręcić korpus obudowy do ściany.
d) Podłączyć przewody;
e) Skręcić czujnik odpowiednimi wkrętami i zasłonić łby wkrętów zaślepkami.

5. Uruchomienie.

System połączyć według schematu.
Schemat instalacji
Prawidłowo połączony system działa od razu po włączeniu zasilania i nie wymaga regulacji. Ewentualnie dobrać czas blokady do intensywności ruchu osób.
8 październik 2003 roku.